Обучение

Катедра Японистика осъществява обучение за придобиване на ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ в професионално направление 2.1 Филология (Японски език; Японска литература и култура). Университетската Японистика предлага също и курсове за следдипломна квалификация по японски език и култура.

Бакалавърската програма „Японистика“ е една от най-желаните специалности в СУ „Св. Кл. Охридски“. За нея ежегодно кандидатстват в пъти повече кандидат-студенти, отколкото обявения държавен прием. Гордеем се с една от най-конкурентните, най-атрактивните и най-ефективните бакалавърски програми в областта на филологията не само в България, но и в целия балкански регион.

Магистърската ни програма надгражда върху основите и разширява хоризонтите на специалистите японисти. Кандидатстването в магистърските програми на Факултета по класически и нови филологии e ОН-ЛАЙН: https://fcml.kmk.uni-sofia.bg 

КСК за Магистър и Доктор

Курсът по японски език и култура е двугодишен и предоставя възможност за интензивно изучаване на езика, съчетано с лекции по японска култура.

  • Интензивен курс за подготовка за изпита за владеене на японски език JLPT. През октомври и ноември 2019 г. стартира интензивен курс към сектора за следдипломна квалификация на СУ. Записвания: Сектор „Следдипломна квалификация“, Ръководител сектор: Цветана Панова

    Ректорат, каб 214, Тел.: (+ 359 2) 9308 548, (+ 359 2) 846 35 46, E-mail: tz_panova@fmi.uni-sofia.bg