Екип

Катедра „Японистика“

Ръководител Катедра
Проф. д-р Гергана ПЕТКОВА
PETKOVA Gergana (1975, София)
grpetkova@uni-sofia.bg

https://youtu.be/NDzUuSKUkUE

Магистър, специалност Японистика, СУ „ Св. Кл. Охридски“ (1999)
Доктор, Университет Цюрих, Швейцария (2004)
Професор по японска литература и култура в СУ „Св. Климент Охридски“ (2020). Преподава в СУ „Св. Климент Охридски“ (2003–). Работи в областта на етнография и фолклор на Япония, класически японски език и литература, Gender Studies, методика на преподаването на чужд език и култура. Титуляр е на 6 задължителни и 3 избираеми учебни дисциплини в бакалавърската и магистърската програми на специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“.Специализира в: „Международен научноизследователски център за японска култура“ 国際日本文化研究センター /International Research Center for Japanese Studies (2014), Център за глокални изследвания, Университет Сейджо (2011), Институт по фолклор, Университет Сейджо (2002, 2007), Университет Сока (1997-1998).
Отговорник на специалност Японистика от 2010 г.; Научен ръководител на двама докторанти. Ръководител на 8 научни проекта (2014 – 2018).
Член на: The European Association for Japanese Studies (2009 –);
The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (2014 –);
The International Society of Ethnology and Folklore (2015 –);
JAWS – Japan Anthropology Workshop (2016 – )
Избрани публикации:
● Male Characters in the Japanese Fairy Tale – Classification and Analysis, PhD thesis, 2004
Zurich (София : Симолини 2009).
● Етнография на Япония: Осем уводни теми. С., Звезди, 2010.
● Домът на чудесата: Символика на традиционната архитектура и интериор в японските
вълшебни приказки. С., Звезди, 2011.
● Challenges and Perspectives: Japanese Studies in Bulgaria. In Japanese Studies around the
World 2015. Kyoto: Nichibunken 2016. pp. 164-173.
● Night and the Japanese Fairy Tale, in Time in Historic Japan, eds. Brigitte Stegger and Raji
Steineck, Kronoscope 17, 2017-1. pp. 94-116.
Проф. дфн Бойка ЦИГОВА
TSIGOVA Boyka (1952, София)
boyka.tsigova@gmail.com

Бойка Цигова

 Магистър, специалност Японска филология, ЛГУ „А. А. Жданов“ (понастоящем
ЛГУ „А .С. Пушкин“), гр. Санкт Петербург (1975). Кандидат на науките (доктор) по японска литература (ВАК, 1991). Ст.н.с. II ст. в Институт за литература – Българска академия на науките (1997). Доцент по японска литература и култура, СУ „Св. Климент Охридски“ (2000). Доктор на филологическите науки (ВАК, 2003). Професор, СУ „Св. Климент Охридски“ (ВАК, 2006).
Преподава в: СУ „Св. Климент Охридски“ (1975-1980, 1993-1994, 1996–), НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1992), ВСУ „Черноризец Храбър“ (1993-1995), Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (1995-2007), Национална Художествена Академия (1995-2001), ЮЗУ “Неофит Рилски“ (1996-1999), НБУ (1999-2000, 2001, 2004). Гост-лектор в университета „Хосей“, Токио, Япония (1991).
Работи в областта на японската класическа литература, духовна и материална култура на Япония (Дзен-будизъм и естетика, Шинто, японско изкуство, актуални проблеми на съвременната японска култура). Титуляр е на 7 задължителни и 3 избираеми учебни дисциплини в бакалавърската и магистърската програми на специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“.
Специализира в: 国際交流基金 (Japan Foundation), Токио, Япония (1978, 1979, 1991); „Международен научноизследователски център за японска култура“ 国際日本文化研究センター /International Research Center for Japanese Studies, гр. Кьото, Япония (2002-2003, 2010-2011).
Ръководител на катедра „Езици и култури на Източна Азия“, Факултет Класически и нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски“ (2005-2010; ВИД ръководител на катедра „Езици и култури на Източна Азия“ (07. 09. 2016 – 01. 04. 2017).
Научен ръководител на 5 докторанти (2009-20012; 2008-2011; 2011-2016; 2016–); Научен ръководител на магистърска програма „Японски език и култура“ (2013-2017); Ръководител на 8 научни проекта (2011 – 2017).
Член на Европейската асоциация по японистика (EAJS).
Избрани публикации:
● Фушикаден. Напътствия за цветето в НО. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2000. 165 с.
● Пътят на словото в Япония. За изреченото и написаното през вековете. С., УИ „Св.
Климент Охридски“, 2006. 179 с.
● Дзен и традиционните японски изкуства. С., УИ „Св. Климент Охридски“ ,2014. 135 с.
● Драконът в японското изкуство. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2016. 214 с.
● 異文化の側面:ブルガリアの日本文化観―その理解と日本文芸作品の翻訳をめぐって. In:日
本研究 (Nihon Кenkyu), “Bulletin of the International Research Center for Japanese Studies”.
No. 28., Tokyo, Kadokawa shoten, January, 2004., pp. 377-390.
Проф. дфсн., д-р ист. Нако СТЕФАНОВ
STEFANOV Nako (1954, София)
nrstefanov@uni-sofia.bg
nako54@abv.bg
Магистър, специалност японска филология, ЛГУ „А.А. Жданов“ (понастоящем
ЛГУ „А.С.Пушкин“), гр. Санкт Петербург (1979). Доктор по история – Институт Востоковедения Москва, (ВАК 1984). Доцент по история, СУ „Св. Климент Охридски“ (ВАК, 2000). Доктор на философските науки (ВАК, 2010). Професор, СУ „Св. Климент Охридски“(2011). Преподава в: СУ „Св.Климент Охридски от 1992 г.; ПУ „П. Хилендарски“ (1994-2017), ТУ-София (1992-2012), НБУ (1992 – 2017).
Работи в областта на историята, философията, политиката, икономиката, трудовите отношения, иноватиката, управлението, геополитиката и други на Япония, Китай, Корея и страните на Югоизточна и Южна Азия. Титуляр е на 12 задължителни и 5 избираеми учебни дисциплини в бакалавърската и магистърската програми на катедра „Езици и култури на Източна Азия“.
Специализира г. в Токийския държавен университет (1986-1988); в JETRO – Токио (1992, 1993, 1994); в Център по производителност – Осака (1996).
Ръководител на катедра „Езици и култури на Източна Азия“, факултет Класически и нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски“ (2010 – 2015 г.).
Научен ръководител на 3 докторанта; Научен ръководител на магистърска програма „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия – Япония, Китай и Корея“.
През 2015 г. е награден с почетен диплом на министъра на външните работи на Япония.за принос в развитие на японистичните изследвания в България
Избрани публикации:
● Стефанов Н., Й. Йокояма. Японският модел за фирмено управление. С., Призма
66, 2001. 125 с.
● Иновационно развитие на страните от Източна Азия – Япония, РКорея и Китай. С.,
Изток-Запад, 2011. 283 с.
● Стефанов Н., Е. Кандиларов. Япония – икономика, технология, иновации и управление.
С., Изток-Запад, 2012, 688 с.
● Държавно и политическо устройство на Япония. С., Пропелер, 2014, 120 с.
● Енциклопедия Нипоника. С., Пропелер, 2015. 322 с.
Доц. д-р Антон АНДРЕЕВ
ANDREEV Anton (1971, София)
astoichev@uni-sofia.bg

https://youtu.be/3Q8VtoIg5OI

Магистър, специалност Японистика, СУ „Св. Климент Охридски“ (1995). Магистър по приложно японско езикознание, Университет „Тохоку”, Япония (2001). Доктор по японско езикознание, СУ„Св. Климент охридски” (2012). Доцент по японско езикознание, в СУ „Св. Климент Охридски”. Преподава в СУ„Св. Климент Охридски“ (2006 –)
Работи в областта на японското приложно езикознание, фонетика, фонология, социолингвистика. Титуляр е на общо 8 задължителни учебни дисциплини в бакалавърската и магистърската програми на специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“.
Специализира в 東京外国語大学 („Токийски университет за чужди езици“) (1991-1992), 東北大学 (Университет „Тохоку”), Япония (1998-2004), 東京学芸大学 (Токийски „Гакугей” университет)(2012).
Ръководител на катедра „Езици и култури на Източна Азия“, Факултет Класически и нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски“ (2015-2018).
Член на Европейската асоциация по японистика (EAJS).
Избрани публикации:
 • Увод във фонетиката и фонологията на съвременния японски език. С., 2014. 160 с.
 • Японски фонеми и техните реализации//Годишник на СУ,ФКНФ,2012, N105. стр. 307-316
 • Проблеми на междуморфемното консонантно озвучаване в японския език// Филологията
– класическа и нова : Юбилейна научна конференция на Факултета по класически и
Нови филологии, София, 2016. стр. 83-87.
 • За японските заемки в българския език. В: Съпоставително езикознание, 2016, N1. стр.
47-60.
 • Супрасегментна система в киотския диалект на японски език – между словното ударение и словния тон// Нови направления в синхронната и диахронната фонетика и фонология (Сборник с доклади от международна научна конференция 17 юни 2016 г.)., София, 2017. стр. 147-151.
Доц. д-р Евгений КАНДИЛАРОВ
KANDILAROV Evgeniy (1980, София)
ekandilarov@uni-sofia.bg

https://youtu.be/0pb5UVZR-7w

Евгений Кандиларов

Бакалавър, специалност Нова и съвременна история, СУ “Св. Климент Охридски” (2002). Магистър по история, СУ “Св. Климент Охридски” (2003). Доктор по история, СУ “Св. Климент Охридски”(2007). Асистент в Института за исторически изследвания, БАН (2013). Доцент по обществознание на страните от Източна Азия, ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Езици и култури на Източна Азия“ (2016 – ). Преподава в СУ„Св. Климент Охридски“ (2008 – ).
Работи в областта на новата и съвременната политическа, социално-икономическа и културна история на Япония, международните отношения в региона на Източна Азия, отношения Изток-Запад в периода на Студената война, отношенията между България и страните то Източна Азия през ХХ и ХХІ век. Титуляр е на 2 задължителни и 1 избираема дисциплина в бакалавърската програма на специалност „Японистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.Специализира в: 明治大学/政治経済学 (Университет “Мейджи”, Япония, Токио), със стипендия от Фондация „Сасакава“ (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff Program) (2005); 国際交流基金関西国際センター (“Японският езиков институт, Кансай”, със стипендия на Japan Foundation (2009); Следдипломна квалификация по “Японски език и култура”, СУ “Св. Климент Охридски” (2009); Институт за докторантски и постдокторантски изследвания „Диалог Европа“ на СУ „Св. Климент Охридски“ (2009-2010); 長岡技術科学大学 “Технологичен университет Нагаока”, Япония (2011); Институт за световна история на Китайската академия за социални науки (CASS), Пекин, КНР (2015); Central Compilation and Translation Bureau, Beijing, China (2015); Институт за световна история на Китайската академия за социални науки (CASS), Пекин, КНР (2016).
Избрани публикации:
● България и Япония. От Студената война към ХХІ век. С., „Дамян Яков“, 2009.
● Япония. Икономика, технологии, иновации и управление. (съвместно с проф.
дфсн Нако Стефанов). С., 2012. стр. 276-307, 313-466.
● Източна Азия и България. С., 2016. 319 с.
● Японската публична дипломация – еволюция, стратегия и развитие – В: Духовност и
морални ценности на Изтока. Сборник с доклади от научна конференция проведена от
специалност Японистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (24 март
2017 г.). С. 2017. стр. 162-178.
● Япония и китайският геополитически проект „Един пояс, един път“ – В: Азия и светът –
взаимоотношения и взаимодействия – 2016. Сборник с материали от V Национална
научна конференция с международно участие (декември, 2016 г.). С., 2017. стр. 24-30.
Доцент д-р Вяра НИКОЛОВА
NIKOLOVA Vyara (София)
vyara.nikolova@uni-sofia.bg
viara_nikolova@yahoo.com

https://youtu.be/VQAhDtMbaDE

Вяра Николова

Магистър, специалност Руска филология, с втора специалност Украински език и литература (1994-1999). Магистър, специалност Руска филология, с втора специалност Украински език и литература (1994-1999). Бакалавър, специалност Японистика, СУ „Св. Климент Охридски” (1998-2003). Магистър, Стопанско управление, СУ „Св. Климент Охридски” (2002-2004). Доктор по филология (книгознание, библиография и библитекознание) в МГУП „Иван Фьодоров”, Москва (2010-2014).
Доцент по съвременна японска литература, СУ „Св. Климент Охридски” (2016 – ).
Преподава в: Софийския Университет „Св. Климент Охридски” (2012-), Университета по библиотекознание и информационни технологии (2007-), Университета за национално и световно стопанство (2011-2017).
Работи в областта на японското литературознание, практически японски език, японска йероглифика.
Титуляр е на общо3 задължителни и 2 избираеми учебни дисциплини в бакалавърска и магистърска програми на специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски”.
Специализира в: 創価大学 (Университет Сока), Япония (2001-2002); 国際交流基金関西国際センター (Международен център по японски език в Кансай), Осака, Япония (06. 2011 – 08. 2011); 国際交流基金日本語国際センター (Международен център по японски език в Урава), Сайтама, Япония (05. 2016 – 06. 2016).
Избрани публикации: 
● Кратък преглед на изданията свързани с Япония през последните 25 години (общи          тенденции и перспективи за развитие) // Сборник „Бъдещи хоризонти. 25 години.          Специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски”, София, 2016, стр. 197-216. 
● Николова В. В., Иванова К. Езикът като средство за постигане на сътрудничество и          културен обмен в студентската общност, София, 2015. 
● Николова В.В., Петкова Г. Р. Глобализация, европейская языковая рамка и новые          тенденции в обучении иностранным языкам (на примере изучения японского языка и          культуры) // Социальные и филологические аспекты в образовательном и научном          контексте, Киото, 2014, стр. 466-470.
Гл. асистент д-р Стела ЖИВКОВА
ZHIVKOVA Stella (1974, гр. Попово)
stzhivkova@uni-sofia.bg
stella_tj@yahoo.com

https://youtu.be/lMgBRwRQkuc

Магистър, специалност Философия, СУ „ Св. Кл. Охридски“ (1997). Доктор, Университет Осака, Япония (2006). Гл. асистент по съвременен японски език и култура. Преподава в СУ „Св. Климент Охридски“ (2017–).
Работи в областта на изобразителни елементи в японската култура; фонетичен и функционален анализ на гитайго; мнемонична сричкова система в традиционната музика за кото; бунраку театър, традиционна ароматна церемония на Япония кодо; съвременна японска култура; политически и образователни стратегии на съвременна Япония – Cool Japan и др. в бакалавърската програми на специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Титуляр на три учебни дисциплини в бакалавърската програма на специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“.
Специализира в Институт за магистърски и докторски програми на Факултета по хуманитарни науки на Университет Осака (2000-2001).
Избрани публикации:
● Finding Out Who You Are: Enhancing Self-awareness Through Study of Foreign Culture, В
“Бъдещи хоризонти – 25 години специалност японистика на Софийския университет
„Св.Климент Охридски”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски” (2016),
pp. 47-55.
● The Dilemma between “The Odd Man Out” and “The Useful Insider” —Finding One’s Place
Under the Sun—, Final Report of the Junior Researchers’ Group at Osaka University
Graduate School of Letters, Ministry of Education Sponsored Project „21st Century Interface
Humanities“, Osaka University Press (2007), pp.167-183.
● “The Zhiva Voda of Bulgarian Folk Songs: Interfaces in the Genesis of the Festival”, In Osaka
University The 21st Century Center of Excellence Program Intefaces Humanities research
activities, Vol 7. Modernism and Cntral- and East-European Art and Culture, Osaka
University Press (2006), pp. 275-293.
● Figurative Elements in Koto and Bunraku Music and Their Analogues in related Forms of
Japanese Culture: Online publication of Symposium Celebrating the Work and Legacy of
John Blacking, University of Western Australia, Perth, 12th July-14th July, 2003. Available
at: http://www.arts.uwa.edu.au/circme/BLACKING_PUBS.pdf.
Available at:
http://portal.unesco.org/culture/en/files/40506/12668615473zhivkova.pdf/zhivkova.pdf
● “Geo Milev : The Fragment” (Translation from Bulgarian), In断片 -『ヴェズニ』(1919-20)-
ゲオ・ミレヴ『アヴァンギャルド宣言 中東欧のモダニズム』井口壽乃共編 三元
社 2005, pp.222-228.
Ас. д-р Цветомира Иванова
IVANOVA Tsvetomira (1980, Велико Търново)
civanova1@uni-sofia.bg
ivanova.tsvetomira@gmail.com

https://youtu.be/2XsyOyqVZ1o

Цветомира Иванова

Бакалавър, специалност Японистика, СУ„ Св. Кл. Охридски“ (2002). Бакалавър, специалност Японистика, СУ„ Св. Кл. Охридски“ (2002). Магистър, специалност Виртуална култура, СУ„ Св. Кл. Охридски“ (2004). Доктор, Университет Хитоцубаши, Япония (2010). Асистент по съвременен японски език и култура (2018–). Преподава в СУ „Св. Климент Охридски“ (2015–).Работи в областта на електронното обучение в японската фирма, пазар на труда в Япония, японска и корейска фирмена култура; преподаване на практически японски език. Титуляр е на задължителни и избираеми учебни дисциплини в бакалавърската програма на специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“.  Специализира в:Университет Хитоцубаши, Япония (2006-2010), Университет Пе Дже, Корея (2010-2011), Университет Сока (2002).Избрани публикации: 

 • Ivanova, T. (2009). The Attitude of Companies Toward e-learning Aimed at New Hires: The Case of Twelve Large Japanese companies. International Journal of the Computer, the Internet and Management. 17(SP3), 18.1-18.9.
 • Ivanova, T. (2011). E-learning: An Organizational Definition Concept. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE). 1(3). Online.
 • Sanggun Lee, Tsvetomira Ivanova (2011). The Effect of Service Recovery Justice on Satisfaction, Repurchase Intention in Hotels. Journal of Foodservice Management Society of Korea. 3(1), 53-73.
 • Sanggun Lee, Tsvetomira Ivanova (2011). The Effects of Social Capital on Organizational Commitment – Case of Korea’s Super Deluxe Hotels. Вісник ДІТБ. Вестник ДИТБ. DITB’s Bulletin. ПВНЗ «Донецький інститут туристичного бізнесу». Touirism Economy and Organization. 2011(15), 236-241.
 • Doctoral Dissertation:· Ivanova, T. (2010). E-learning Aimed at New Hires in Japanese companies. Hitotsubashi University Publisher: VDM Verlag Dr. Müller (August 19, 2011) Language: EnglishISBN-10: 3639370368 ISBN-13: 978-3639370362
Гл.ас. д-р Мартин ДИМИТРОВ
DIMITROV Martin (1989, София)
milchevd@uni-sofia.bg

https://youtu.be/DGsG-BLB22k

Бакалавър, специалност Японистика, СУ „Св. Климент Охридски“ (2012). Магистър, История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея), ФКНФ-ИФ, СУ „Св. Климент Охридски“ (2014). Доктор по история, Катедра „Нова и съвременна обща история (История на Русия)“, ИФ, СУ „Св. Климент Охридски“ (2018).
Главен асистент, Катедра „Японистика“, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“ (2020 – )
Работи в областта на история на Япония, история на Русия, Руско/Съветско-японски отношения, международни отношения на Япония, история на Източна Азия, нова и съвременна обща история, японски бойни изкуства. Преподава японски език.
Член на Европейската асоциация по японистика (EAJS) от 2018.
Специализира в: Университет Кокушикан, Токио (2010); Университет на Мухамадия „Проф. д-р Хамка“, Джакарта (2016); Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“ (2017); Университет Мейджи, Токио (2017-2018).
Избрани публикации:
 • СССР и Япония 1945-1960. Ролята на дипломацията за нормализиране на отношенията, докторска дисертация, 2018;
 • Международно-правни аспекти на руско-японския териториален спор. В: Азия и светът взаимоотношения и взаимодействия. Сборник доклади от юбилейната V Национална научна конференция с международно участие – 15 декември 2016 г. София: Пропелер, 2017.
 • Японската интервенция в Руската гражданска война като фактор в съветско-японските отношения и етап във формирането на японския милитаризъм. В: Almanach Via Evrasia. Скок в бъдещето: Голяма Евразия или Голяма Европа? В памет на проф. Христина Мирчева. София, 2016.
 • Ролята на СССР за капитулацията на Япония във Втората световна война. В: III Национална научна конференция с международно участие „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия“ София 2014. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015.
ас. д-р Николай БАКАЛОВ
BAKALOV Nikolay (София)
nbakalov@uni-sofia.bg

https://youtu.be/7g52ljtOP50

Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски“ (2007), Магистър по право (Сравнително право) Нагойски университет, Япония (2017), Доктор по право (Сравнително право) Нагойски университет, Япония (2020).
Асистент в катедра „Японистика“ към ФКНФ, СУ „Климент Опридски“ (2020).
Интереси: Японско право (Осигурително право, Гражданско право, Японска правна култура, Взаимодействие между право и общество), Практическа граматика на японския език, Превод от японски на български.