Проф. дфсн Нако Стефанов

странознание на Япония, увод в японистиката, държавно и политическо устройство на Япония, социолингвистика на японския език, японско фирмено управление, източноазиатска култура и икономика, модели на социално-икономическо развитие в съвременна Южна, Източна Азия и Югоизточна Азия, стопанска история на ЮИЮА, проблеми на икономическото развитие на Китай,геополитика и геоикономика – Азиатски ракурси