Семинар в Кюстендил (10-12 ноември 2023)

Семинарът с проведе в рамките на Проект по НИС, Договор №80-10-53/ 25.04.2023 под ръководството на проф. д-р Гергана Петкова. В семинара взеха активно участие почсти целия преподавателски състав на катедра Японистика, както и представители на различните студенти от различни курсове (1, 3 и 4 курс от специалността), както и редовния докторант към катедра. В извънаудиторна обстановка бяха обсъдени бъдещите хоризонти за развитие на катедрата, проектната дейност и развитие.

 

По време на посещението ни в Кюстендил, работният екип и всички привлечени за целите на проекта участници имаха възможността да посетят Музеят на Владимир Димитров-Майстора в Кюстендил, както и Дом-музей на Владимир Димитров-Майстора в с. Шишковци. 

В с. Шишковци участниците имаха възможността да се насладят на изнесената беседа от куратора на музея и да се запознаят от близо с творби на Майстора и с подробности от неговия живот и творчество.